Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Deklaracja Dostępności

Urząd Miejski w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eboi.barcin.pl.

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików *.pdf lub *.doc. Przykładem takich informacji są wzory formularzy do kart spraw, udostępnione publicznie przez podmioty zewnętrzne.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl

Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (52) 383 41 00, bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
/4jqy80sc35/skrytka
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Tomasz Wrzesiński
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@barcin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 (52) 383 41 00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-06-20
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2018-06-20
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka

Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@barcin.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 383 41 00
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Barcinie jest w znacznym stopniu dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Otoczenie budynku
• Przed urzędem wydzielono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dostępność wejścia do budynku urzędu
• Przed wejściem do urzędu znajdują się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do informacji
• Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie parteru i jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
• Przed Biurem Obsługi Klienta znajduje się tablica informacyjna i znaki kierunkowe, które ułatwiają dotarcie do najważniejszych miejsc w urzędzie.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku
• W urzędzie istnieją bariery poziome przestrzeni komunikacyjnej, w postaci progów, stopni i drzwi.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku
• W urzędzie istnieją bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej (brak wind, podnośników i podjazdów).
• Przemieszczanie się między poziomami, odbywa się za pomocą schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
• Do urzędu można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
• Toalety dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się na parterze oraz I piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
• Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnością są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Toalety te posiadają system przywołaniowy.

Ewakuacja
• Droga ewakuacji jest oznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, poprzez znaki informacyjne.
• Pracownicy funkcyjni są szkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami, możliwości ewakuacji.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: sekretariat@barcin.pl telefonicznie +48 52 383 41 00 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /4jqy80sc35/skrytka

Ponadto Urząd Miejski w Barcinie udostępnia następujące usługi wspierające komunikowanie się:
1. Informacje dot. działalności Urzędu dostępne są na stronie www.bip.barcin.pl oraz www.barcin.pl
2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@barcin.pl
3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: +48 52 383 41 43
4. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP pod adresem: /4jqy80sc35/skrytka

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Brak