Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Formularz wniosku.
 2. Załączniki do wniosku:
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku prawomocną decyzję o warunkach zabudowy*,
 • mapę w skali 1:100 lub 1:500 ze wskazaniem lokalizacji zjazdu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,00 zł do właściwego organu podatkowego- Urząd Miejski w Barcinie.


Formularze do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu - droga publiczna   

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu - droga wewnętrzna   

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-33, pokój nr 31, stanowisko ds. dróg.


Opłaty

Opłata 82,00 zł tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie na lokalizację zjazdu dla działalności usługowej (obowiązek wniesienia opłaty następuje z chwilą złożenia przedmiotowego wniosku).


Termin i sposób realizacji

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Podstawa prawna

 • Art. 29 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 10.03.2023