herbeBOI - Urząd Miejski w Barcinie

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Deklaracja na podatek leśny Podatek rolny i leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatek od środków transportu
Deklaracja na podatek rolny Podatek rolny i leśny
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpady komunalne
Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest Ochrona środowiska
Dokonanie wpisu, zmiany, wpisu informacji o zawieszeniu, wznowieniu oraz zakończeniu działalności do centralnej ewidencji informacji o działalności. Działalność gospodarcza
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania Ochrona środowiska
Dotowanie szkół i placówek niepublicznych Oświata i edukacja
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatek rolny i leśny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatek rolny i leśny
Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. lokali mieszkalnych) Nieruchomości - procedury
Nabywanie nieruchomości Nieruchomości - procedury
Najem mieszkania komunalnego Lokale mieszkalne - procedury
Oddawanie nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użyczenie Dzierżawa gruntu
Odpisy aktów stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Opłata za posiadanie psa Podatek od posiadania psów
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Alkohol - zezwolenia
Podziały nieruchomości Nieruchomości - procedury
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie - procedury
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Zameldowanie - procedury
Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Leczenie odwykowe
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właśności Gospodarka nieruchomościami
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca Urodzenia
Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Zmiana imienia, nazwiska
Przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego Realizacja zadania publicznego
Rejestracja urodzenia Urodzenia
Rejestracja zgonu Gospodarka nieruchomościami
Rozgraniczenia nieruchomości Nieruchomości - procedury
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Promocja
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warunki zabudowy
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Użytkowanie wieczyste - procedury
Sprzedaż nieruchomości w ramach przetargu Nieruchomości - procedury
Stypendium artystyczno-kulturalne Stypendia
Stypendium szkolne Stypendia
Stypendium za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe Stypendia
Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Zmiany w aktach stanu cywilnego
Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna
Udzielanie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Pomoc publiczna
Udzielenie ślubu cywilnego Gospodarka nieruchomościami
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatek rolny i leśny
Umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty...podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych Podatki - postępowanie
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Warunki zabudowy
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Ordery i odznaczenia
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Komunikacji i Dróg
Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zatrudnienie - procedury
Wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej Drogi - procedury
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Gospodarka nieruchomościami
Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska Zmiana imienia, nazwiska
Wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydanie zaświadczeń potwierdzających wykonanie obowiązku meldunkowego oraz na wniosek osoby zainteresowanej Zbiór kart usług niesklasyfikowanych
Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu, zniszczeniu dokumentu Dowody osobiste
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydawanie decyzji dotyczących ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych i żołnierskich Grunty nabyte - procedury
Wydawanie gadżetów promocyjnych Promocja
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy
Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) Zawarcie małżeństwa
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w stadium uwarunkowań i kierunków... Warunki zabudowy
Wydawanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Podatek rolny i leśny
Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Zawarcie małżeństwa
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie - procedury
Zasiłek szkolny Stypendia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Podatki - postępowanie
Zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym nieruchomości Nieruchomości - procedury
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym) Zgromadzenia - zawiadomienia
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Imprezy masowe - zezwolenia
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Wycinka drzew - zezwolenia
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Gospodarka nieruchomościami
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (lokalizację w pasie drogowym tablicy reklamowej, banera reklamowego) Drogi - procedury
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami... Drogi - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Wyjazd za granicę
Zwolnienie od podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów rolnych Podatek rolny i leśny
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatek akcyzowy