Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Ochrona środowiska
Deklaracja na podatek leśny Podatek rolny i leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatek od środków transportu
Deklaracja na podatek rolny Podatek rolny i leśny
Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest Ochrona środowiska
Dokonanie wpisu, zmiany, wpisu informacji o zawieszeniu, wznowieniu oraz zakończeniu działalności do centralnej ewidencji informacji o działalności. Działalność gospodarcza
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania Ochrona środowiska
Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych Ochrona środowiska
Dotowanie szkół i placówek niepublicznych Oświata i edukacja
Informacja w sprawie podatku leśnego Podatek rolny i leśny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego Podatek rolny i leśny
Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. lokali mieszkalnych) Nieruchomości - procedury
Nabywanie nieruchomości Nieruchomości - procedury
Najem mieszkania komunalnego Lokale mieszkalne - procedury
Oddawanie nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użyczenie Dzierżawa gruntu
Odpisy aktów stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Opłata za posiadanie psa Podatek od posiadania psów
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim Alkohol - zezwolenia
Podziały nieruchomości Nieruchomości - procedury
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie - procedury
Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Zameldowanie - procedury
Postępowanie w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu Leczenie odwykowe
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo właśności Gospodarka nieruchomościami
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca Urodzenia
Przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Zmiana imienia, nazwiska
Przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego Realizacja zadania publicznego
Rejestracja urodzenia Urodzenia
Rejestracja zgonu Zgon
Rozgraniczenia nieruchomości Nieruchomości - procedury
Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Promocja
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Użytkowanie wieczyste - procedury
Sprzedaż nieruchomości w ramach przetargu Nieruchomości - procedury
Stypendium artystyczno-kulturalne Stypendia
Stypendium za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz wysokie osiągnięcia sportowe Stypendia
Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Zmiany w aktach stanu cywilnego
Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna
Udzielanie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Pomoc publiczna
Udzielenie ślubu cywilnego Zawarcie małżeństwa
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Podatek rolny i leśny
Umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty...podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych Podatki - postępowanie
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Warunki zabudowy
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Ordery i odznaczenia
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zatrudnienie - procedury
Wydanie decyzji na lokalizację nowego, przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej Drogi - procedury
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Gospodarka nieruchomościami
Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska Zmiana imienia, nazwiska
Wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Podatki - postępowanie
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wydawanie decyzji dotyczących ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych i żołnierskich Grunty nabyte - procedury
Wydawanie gadżetów promocyjnych Promocja
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wypisy i wyrysy
Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) Zawarcie małżeństwa
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w stadium uwarunkowań i kierunków... Warunki zabudowy
Wydawanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego Podatek rolny i leśny
Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Zawarcie małżeństwa
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego Wymeldowanie - procedury
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Podatki - postępowanie
Zawiadomienie o nadanym numerze porządkowym nieruchomości Nieruchomości - procedury
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym) Zgromadzenia - zawiadomienia
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Imprezy masowe - zezwolenia
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Wycinka drzew - zezwolenia
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (lokalizację w pasie drogowym obiektu handlowego/ stoiska handlowego/ tablicy reklamowej/ banera reklamowego) Drogi - procedury
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami... Drogi - procedury
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót w pasie drogowym Drogi - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Wyjazd za granicę
Zwolnienie od podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów rolnych Podatek rolny i leśny
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatek akcyzowy