Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia do szkół i placówek  niepublicznych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna.
 • Odpis z rejestru sądowego (lub handlowego) osoby prawnej w przypadku, gdy osoba prawna ma być osobą prowadzącą szkołę lub placówkę.
 • Projekt organizacji wychowania przedszkolnego.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 • Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca zapewnienia w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.
 • Pozytywna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotycząca spełniania wymagań przepisów przeciwpożarowych w lokalu.
 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia.
 • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania placówki oświatowej.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin 
Wniosek o udzielenie dotacji     
Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego za miesiąc...   – do 10 dnia każdego miesiąca  
Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Barcin  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-32, pokój nr 32, stanowisko ds. oświaty i kultury.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XXXVII/341/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. poz. 539);
 • art.  90 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 ze. zm.);
 • art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.);

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina.


Dodatkowe informacje, uwagi

 • Wniosek o udzielenie dotacji – do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
 • Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego za miesiąc….. – do 10 dnia każdego miesiąca;
 • Rozlicznie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Barcin – do 20 stycznia

Ostatnia aktualizacja | 16.03.2022