Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Deklaracja na podatek rolny

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularze do pobrania:

 • Deklaracja na podatek rolny: DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: ZDR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: ZDR-2
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • Pełnomocnictwo do doręczeń
 • Pełnomocnictwo szczególne

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. księgowości.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019. Poz. 1105)
 • Uchwała nr XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 5492).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.