Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Najem mieszkania komunalnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek (o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego/ aktualizacyjny/ o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego /o zaadoptowanie pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkalne);
 • deklaracja o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu lub innej nieruchomości zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności lub osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności stwierdzony orzeczeniem właściwego zespołu orzekającego do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Formularze do pobrania:   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 66, pokój nr 16, stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

 • po utworzeniu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
 • po wyborze osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ),
 • Uchwała Nr XVII/186/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 r.  poz.1797 ),
 • Uchwała Nr XXXV/343/2021  Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/186/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2021 r. poz. 6054 ).

Tryb odwoławczy

Do Burmistrza Barcina w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Termin składania wniosków socjalnych i wniosków aktualizacyjnych - od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Termin składania wniosków na lokal mieszkalny – podany w ogłoszeniu o wolnym lokalu mieszkalnym. Ogłoszenie jest zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.barcin.pl → Nieruchomości i lokale użytkowe → Wykazy, ogłoszenia o najmie i dzierżawie.


Ostatnia aktualizacja | 23.02.2022