Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

 

Formularze do pobrania:

- Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej:

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
- Oświadczenie:  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. księgowości.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2651 z późn. zm.),
 • Art. 13d w związku z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  (tekst jedn. z 2020 roku Dz.U. poz. 333).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 31.03.2023