Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • dowody osobiste nupturientów (kobiety i mężczyzny);
 • odpisy skrócone aktów urodzenia - jeżeli nowożeńcy są urodzeni poza gminą Barcin;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona a poprzednie małżeństwo nie było zawarte na terenie gminy Barcin;
 • odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa - jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową a zgon małżonka nie nastąpił a terenie gminy Barcin;

Formularz do pobrania:

 

  
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 34, USC, pokój nr 5, Zastępca Kierownika USC


Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości - 84 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Nie wiąże żaden termin


Podstawa prawna

 1. Art.1, §1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082);
 2. Art. 81, art. 76-78 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064);
 3. Art. 10 Konkordatu między Stolica apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r.  (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz.318).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 • zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania;