Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Barcinn.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zawierającym dwa lub więcej mieszkań),
 • decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, o której mowa w art. 65 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. 2015.594. j.t.).

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 40, pokój nr 19, stanowisko ds. działalności gospodarczej.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

1. Opłata roczna za zezwolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 525 zł
 • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 525 zł
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 100 zł

2. W przypadku przedsiębiorców prowadzących już sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem.


Termin i sposób realizacji

30 dni - z uwagi na obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a w/w ustawy.


Podstawa prawna

 • Art. 111 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. 2016. 487. j.t.);
 • Uchwała nr VI/36/2015 r. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia/ decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m mierząc tę odległość najbliższą drogą komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia głównego wymienionych w/w uchwale obiektów, tj. szkół, przedszkoli, domów kultury i innych placówek oświatowo – wychowawczych, obiektów kultu religijnego, placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie alkoholizmu.
 2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane na terenie: targowisk, stadionów, boisk oraz hal sportowych w trakcie trwania imprez sportowych, a także na  terenie Krytej Pływalni Miejskiej.
 3. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Barcinie wynoszą: 30 punktów – do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 7 punktów – do spożycia w miejscu sprzedaży.
 4. Wniosek podlega opinii (w formie postanowienia) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcinie, w związku ze  zgodnością z uchwałami Rady Miejskiej.
 5. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w trzech równych ratach, w terminach do
  - 31 stycznia,
  - 31 maja,
  - 30 września
  danego roku kalendarzowego na rachunek gminy:
  13 8167 0008 0000 0677 2000 0002 lub do kasy Urzędu Miejskiego w Barcinie.
 6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 7. Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem,  po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie..