Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem   art.  74 ust. 1a  i 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
 • Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 w/w ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane lub w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 w/w ustawy) – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.
 • Wypis z ewidencji gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c w/w ustawy.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 w/w ustawy wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile takie prace są przewidziane do realizacji.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł.

 

Formularz do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 17, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa. tel. (52) 383 41 65, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Opłata skarbowa – 205 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Niemożliwy do określenia, ponieważ uzależniony jest od rodzaju planowanego przedsięwzięcia i konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 j.t.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrza w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ostatnia aktualizacja | 16.03.2022