Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • oferta realizacji zadania publicznego

Formularze do pobrania:

Oferta organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego – Załączniki nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057)


Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego – Załączniki nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057)


Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – Załączniki nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057)


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 51, pokój nr 41, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, główny specjalista ds. promocji


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zmianami),
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018.2057).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy