Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (lokalizację w pasie drogowym obiektu handlowego/ stoiska handlowego/ tablicy reklamowej/ banera reklamowego)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularze:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego/ stoiska handlowego - droga publiczna  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego/ stoiska handlowego - droga wewnętrzna  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablicy reklamowej/ banera reklamowego - droga publiczna  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym tablicy reklamowej/ banera reklamowego - droga wewnętrzna  

 

Załączniki do wniosku:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic
  i podaniem  wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót.*
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.*
 • kopie prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenie.*
 • harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.*

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-33, pokój nr 31, stanowisko ds. dróg.


Opłaty

Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

 • obiektów handlowych lub usługowych – 5,00 zł/1 m2 /1 dzień,
 • innych obiektów – 5,00 zł/1 m2 /1 dzień,
 • reklam – 8,00 zł/1 m2 /1 dzień.

Termin i sposób realizacji

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 20 pkt 8 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2-4, ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);
 • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 września 2022 r. poz. 4398);
 • Uchwała Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. poz. 6898);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264);
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
 • Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Barcin.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 10.03.2023