Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Formularz do pobrania:
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

 • rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu,
 • w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed datą zgromadzenia, jeżeli jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Tryb odwoławczy

Bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy kierować:
1. Zgromadzenie zwykłe (powodujące utrudnienia w ruchu drogowym) – Burmistrz Barcina;
2. Zgromadzenie uproszczone (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, tel. 52 349 77 77, e-mail: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl;
3. Zgromadzenie spontaniczne - nie podlega zgłoszeniu.
 

1. Zgodnie Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 • organizowanych przez organy władzy publicznej;
 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych;

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia;

3. Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faxu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.