Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Załączniki do wniosku:
1.  Opinie:
     - Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej,
     - Powiatowego Komendanta Policji,
     - Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
     - Inspektora sanitarnego,
2.  Graficzny plan obiektu lub terenu wraz z opisem.
3.  Regulamin obiektu.
4.  Program i regulamin imprezy.
5.  Pełną informację o obiekcie.
6.  Dane osoby reprezentującej organizatora.
7.  Pisemna instrukcję służb porządkowych.
8.  Zasady postępowania w sytuacji pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
9.  Polisę ubezpieczeniową.

 

Formularze do pobrania:
Nie dotyczy


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 32, pokój nr 32, stanowisko ds. oświaty i kultury


Opłaty

Opłata skarbowa za zezwolenie – 82,00 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR
 


Termin i sposób realizacji

7 dni - od dnia doręczenie kompletnego wniosku


Podstawa prawna

- Art. 24, 29 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2009 r. Nr 62, poz. 504);
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.);
- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z póżn. zm.);


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrz, które rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek składa się 14 dni przed planowanym terminem imprezy