Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu
 • Dowód osobisty lub paszport – do wglądu

 

Formularze do pobrania:
Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego        
Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 2. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 3. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.