Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Umorzenia, odroczenia, rozkładania na raty...podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek;
 • Informacja dotycząca sytuacji majątkowej i finansowej podatnika;
 • Zaświadczenia o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących;
 • Dowody potwierdzające wysokości wydatków (np. rachunki ponoszonych opłat za prąd, wodę, gaz, media, itp.).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i ubiegających się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie również:

 • zaświadczenia o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej w roku bieżącym i dwóch latach poprzednich lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej w tym okresie;
 • oświadczenie producenta rolnego;
 • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Formularze do pobrania:
Formularze w sprawie umorzeń w podatkach (skompresowane w formacie *.zip):   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. księgowości.


Opłaty

Nie dotyczy.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 67a, art. 67b, art. 207 oraz art. 259 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2022 roku Dz. U. poz. 2651 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 743 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 31.03.2023