Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego w postępowaniu administracyjnym  wraz z załącznikami podanymi na wniosku,
 2. Dowód uiszczenia opłaty.

 

Formularz do pobrania:   
Wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności
 


Opłaty

Opłata za wydanie decyzji - 10,00 zł

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR

 


Termin i sposób realizacji

Do 1 miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy)


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.