Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Podziały nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami:

 • Odpis księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości /akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe/.
 • Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /jeżeli została wydana/.
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków /dotyczy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków/.
 • Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu budowlanego sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane uwzględniająca przebieg linii podziału przedstawionej na poszczególnych kondygnacjach budynku /w przypadku podziału budynku/.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości:  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pokój nr 15, stanowisko ds. nieruchomości, tel. (52) 383 41 27, poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek od godz. 7:00 do godz. 13:30.


Opłaty

Opłata skarbowa – brak.


Termin i sposób realizacji

30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2021 r., poz. 1899).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odwołanie) lub w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (zażalenie).


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 27.04.2022