Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami:

 1. Zgoda współwłaścicieli na  realizację zadania – załącznik nr 1 do wniosku.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z regulaminem Gminy Barcin w zakresie otrzymania dofinansowania – załącznik nr 2 do wniosku.
 3. Kserokopię aktualnego odpisu księgi wieczystej (z okresu co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), potwierdzoną za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu (oryginał dokumentu do wglądu) lub oświadczenie właściciela o dysponowaniu prawem własności do nieruchomości zabudowanej  według wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku. W przypadku spadkobierców osób, o których mowa w ust. 2 regulaminu do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Formularze do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 65, pokój nr 17, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa.


Opłaty

Brak


Termin i sposób realizacji

Według ustaleń regulaminu, informacja o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania zostanie przekazana do 30 czerwca danego roku.


Podstawa prawna

 • Uchwała nr XXVII/266/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegającej na gromadzeniu wód opadowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Barcin poprzez zakup i montaż zbiornika/-ów retencyjnego/-ych przeznaczonego/-ych do gromadzenia wód opadowych, kryteriów wyboru inwestycji dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji.

Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak