Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami...

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularz wniosku:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - droga publiczna  
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - droga wewnętrzna  


Załączniki do wniosku:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem  wymiarów powierzchni urządzenia,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej 17,00 zł do właściwego organu podatkowego – Urząd Miasta w Barcinie.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-33, pokój nr 31, stanowisko ds. dróg.


Opłaty

Roczne stawki opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

 • poza obszarem zabudowanym – 100,00 zł/1 m2 /1 rok,
 • w obszarze zabudowanym – 100,00 zł/1 m2 /1 rok,
 • na obiektach mostowych – 100,00 zł/1 m2 /1 rok,
 • za umieszczenie w pasie drogowym sieci ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych – 40,00 zł/ 1m2 /1 rok,
 • za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej –20,00 zł/1m2 /1 rok.*

* pomniejszonej stawki opłaty nie stosuje się w przypadku umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym dróg wewnętrznych.


Termin i sposób realizacji

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

 • Art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5, ust. 11, ust. 13, ust. 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.);
 • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 września 2022 r. poz. 4398);
 • Uchwała Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r. poz. 6898);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264);
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
 • Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Barcin.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 10.03.2023