Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka),
 • Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

 

Formularze do pobrania:
Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego   
Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 • zgłoszenie wymeldowania dokonuje się osobiście
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu