Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami:
- Dowód opłaty,
- Zapewnienia lub umowy z gestorami sieci w zakresie możliwości podłączenia do: kanalizacji, wody i energii elektrycznej,
- Poświadczone przez właściwy organ 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać:  
     •    1 egzemplarz – oryginał – bez naniesień projektowych,
     •    1 egzemplarz – kopia - z naniesionym planowanym obiektem i zjazdem oraz zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

 

UWAGA:
    a) Mapa umożliwiająca wykonanie analizy obszaru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.: „na kopii mapy o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy (z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m”.
    b) Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w istniejącym zagospodarowaniu, w tym m.in. realizacja wjazdów na teren inwestycji.
    c) Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku, tj. wymienione w treści wniosku działki ewidencyjne powinny stanowić obszar inwestycji zaznaczony na załączniku mapowym.
    d) Tekst wniosku i załączone do niego materiały powinny być wzajemnie spójne.

 

Formularze do pobrania:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy   
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 63, pokój nr 18, stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
 


Opłaty

Opłata 107 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.);
Załącznik do ustawy z dnia 18 października 2006r. Część I pkt 8;
Opłata nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej art. 2 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy;

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Około 3 miesięcy


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi


Ostatnia aktualizacja | 27.03.2024