Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Dokonanie wpisu, zmiany, wpisu informacji o zawieszeniu, wznowieniu oraz zakończeniu działalności do centralnej ewidencji informacji o działalności.

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek – od godz.7:00 do godz. 16:30, piątek – od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383-41-40, pokój nr 19, stanowisko ds. działalności gospodarczej.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

1 dzień roboczy


Podstawa prawna

 • Art. 26 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829. t.j.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG  nie podlega wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne (np. prowadzenie banku).
 2. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Przedmiot działalności należy określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD – 2007 (wgląd pok. 19 UM Barcin, strona www.ceidg.gov.pl ).
 4. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność zobowiązani są do stawiennictwa w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej do odpowiedniej jednostki ZUS lub KRUS w zakresie zgłoszenia odpowiedniego ubezpieczenia.
 5. Podmiot będący płatnikiem podatku VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT – R. Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urzad potwierdza zgłoszenie wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT – 5).