Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

Formularze do pobrania:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia:
- Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa:


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, pon.- pt. godz. 7.30-15.30, tel. 52 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat.


Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości - 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

 

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe

BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

 

Dla wnioskodawców przebywających za granicą

IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

  • Art. 306a i 306b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.),
  • Art. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy.