Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Udzielanie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.
 2. Załączniki wymagane:
  - Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
  - Kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
  - Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),
  - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  - Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 3. Załączniki dodatkowe, wynikające z przebiegu przygotowania zawodowego oraz rodzaju podmiotu składającego wniosek - określone we wniosku.
 4. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Barcin

 

Formularze do pobrania :


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis         
 

  
Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de mini mis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego        
 

  
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego        

 

  
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis        

 

  ​​​​​​​
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem        

 

  ​​​​​​​​​​​​​​
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis

 

 

 


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 40, pokój nr 19, stanowisko ds. działalności gospodarczej


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

30 dni


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 t.j. ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 t.j.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.  z 2014 r. poz. 232 t.j.) ;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7 ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 18.12.2013 r.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Barcin w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia/ decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy