Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydawanie decyzji dotyczących ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych i żołnierskich

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków – ulga inwestycyjna
 • wniosek wraz z kserokopią aktu notarialnego – ulga z tytułu zakupu gruntów
 • formularz dotyczący ubiegania sie o pomoc w rolnictwie inną niż de minimis 

 

Formularze do pobrania:

  
Wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej

 
Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów

 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną ni? pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

1 miesiąc


Podstawa prawna

 Art. 12 ust 4, art. 13, art. 13a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn zm.);


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji