Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularze do pobrania:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości: DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu: ZDN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania: ZDN-2
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 • Pełnomocnictwo do doręczeń
 • Pełnomocnictwo szczególne

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 poz. 6321)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019. Poz. 1104)
 • Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2011 nr 287 poz. 2983)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje, uwagi

Nie dotyczy