Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

a).  wypełniony i podpisany formularz wniosku wraz z załącznikami:

 • dokument potwierdzający prawo właścicielskie do nieruchomości - kopia aktualnego  odpisu księgi wieczystej (z okresu co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) potwierdzona za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu) lub oświadczenie właściciela o dysponowaniu prawem własności do nieruchomości/lokalu mieszkalnego - załącznik nr 4 do wniosku. W przypadku spadkobierców do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 • zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (załącznik nr 2 do wniosku),
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym ogrzewaniu (załącznik nr 1 do wniosku),
 • oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z regulaminem Gminy Barcin w zakresie otrzymania dofinansowania (załącznik nr 3 do wniosku),

b). po zrealizowaniu zadania należy złożyć wypełniony i podpisany formularz informacji Beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z załącznikami::

 • kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu (oryginał do wglądu) potwierdzająca klasę ekologiczną urządzenia grzewczego,
 • kserokopia faktury VAT potwierdzona za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu (oryginał do wglądu) potwierdzająca zakup nowego źródła ogrzewania oraz kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za fakturę w przypadku dokonania płatności przelewem.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, przez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania  


Informacja beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem  


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 65, pokój nr 17, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa.


Opłaty

Brak opłat.


Termin i sposób realizacji

a) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego właściciel/zarządca nieruchomości przeznaczonej tylko i wyłącznie na cele mieszkalne zostanie poinformowany pisemnie o zakwalifikowaniu do otrzymania dofinansowania lub pozostawania na liście rezerwowej.

b) w przypadku gdy w budżecie gminy w danym roku kalendarzowym pozostaną środki finansowe przeznaczone na finansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania wyznacza się dodatkowy termin od dnia 1 października do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Dofinansowanie przeznaczone jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.