Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego wraz z załącznikami podanymi na wniosku.
 2. Dowód uiszczenia opłaty.

 

Formularz do pobrania:
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego    


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 30, pokój nr 4, stanowisko ds. ewidencji ludności.


Opłaty

Opłata za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Do 1 miesiąca (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy).


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.