Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Barcin.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:   


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. (52) 383 41 40, pokój nr 19, stanowisko ds. działalności gospodarczej


Opłaty

Za zezwolenie = 1/12 opłaty rocznej za wydanie zezwolenia, tj.:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł,
 • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 zł,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175 zł

 
Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe:
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 • Art. 181 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U. 2016.487.j.t.);
 • Uchwała nr VI/36/2015 r. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia


Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m mierząc tę odległość najbliższą drogą komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia głównego wymienionych w/w uchwale obiektów, tj. szkół, przedszkoli, domów kultury i innych placówek oświatowo – wychowawczych, obiektów kultu religijnego, placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie alkoholizmu.
 2. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być zlokalizowane na terenie: targowisk, stadionów, boisk oraz hal sportowych w trakcie trwania imprez sportowych, a także na  terenie Krytej Pływalni Miejskiej.
 3. Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres max. do 2 dni.
 4. Oczekując wydania zezwolenia na określony dzień zaplanowanej imprezy, wnioskodawca powinien złożyć wniosek z wyprzedzeniem, które uwzględnia terminy postępowania.
 5. W przypadku niepoprawnie wypełnionego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
 6. Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.