Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Barcinie

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wraz z zawarciem wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego;
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej;
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej do wniosku (dołączona do wniosku lub przesłana w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku),
 • w przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z rozdziałem 3a ustawy Ordynacja podatkowa lub dokument stwierdzający udzielenie prokury dla prokurenta,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób wnoszących wniosek do reprezentowania wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, poniedziałek, środa czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00, wtorek - od godz. 7:00 do godz. 16:30, piątek - od godz. 7:00 do godz. 13:30, tel. 52 383 41 73, pokój nr 13, stanowisko ds. wymiaru podatków


Opłaty

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wpłata w kasie Urzędu lub na konto bankowe
BS Barcin 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002

Dla wnioskodawców przebywających za granicą
IBAN PL 13 8167 0008 0000 0677 2000 0002
SWIFT POLU PL PR


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 • art. 52-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Barcina w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.